بسته بندی میوه های خشک MAXWELL

MAXWELL ، تولید کننده میوه های خشک مانند بادام ، کشمش و عناب خشک در استرالیا با نام تجاری خوب. ما یک خط بسته بندی کامل از فرم بسته بندی گرد ، توزین خودکار ، پر کردن خودکار ، خلاuum و برافروختن گاز ، برش ، لیزینگ خودکار و برچسب گذاری خودکار طراحی کردیم. همچنین دو سری از سیستم های وزن دهی خودکار برای سرعت بسته بندی متفاوت استفاده شد.

خط بسته اتومبیل نه تنها باعث افزایش کارایی و کاهش هزینه کار شده است بلکه آلودگی احتمالی ناشی از لمس دستی مواد غذایی را نیز کاهش داده است.

مشتری بسیار در مورد فناوری عالی ترموفرمینگ ما صحبت کرد.


زمان ارسال: 22-22-2021